په ناروې کې نوی کډوال (مهاجر)
Du er her:

په ناروې کې نوی کډوال (مهاجر)

حقونه، دندې (مکلفیتونه) او امکانات، په ځانګړې توګه د نویو راغلیو کډوالو (مهاجرینو) لپاره

Fakta