مهاجر تازە وارد بە نروژ

آموزش زبان نروژی

Foto fra et norskkurs

حق و وظیفە آموزش زبان نروژی

برخی از مهاجرین حق و وظیفە آموزش زبان نروژی و علوم اجتماعی را بە صورت رایگان دارند. این حق و وظیفە شامل افراد زیر می باشد:

 • پناهندگان
 • افرادی که دارای اجازه اقامت به دلایل بشر دوستانه می باشند
 • افرادی که بە صورت جمعی تحت حمایت می باشند
 • افرادی که به عنوان عضوی از خانواده بە فردی کە جزو یکی از گروه های فوق می باشد الحاق شدە باشند
 • افرادی که به عنوان عضوی از خانواده بە یک شهروند نروژی یا شهروندان کشورهای شمال اروپا ملحق شدە باشند
 • افرادی که به عنوان عضوی از خانواده بە کسانی که دارای اجازه اقامت دائم می باشند ملحق شدە باشند

تنها افراد بین سنین 67-16 سال، حق و وظیفە شرکت در آموزش زبان نروژی را دارند. حق و وظیفە بدان معنی است کە این گروه ها موظف بە گذارندن 600 ساعت آموزش می باشند. از این ساعات، 50 ساعت جهت تدریس علوم اجتماعی به زبانی که برای شرکت کنندە قابل فهم باشد، اختصاص دادە شدە است. امکان افزایش ساعتهای آموزش رایگان زبان نروژی نیز وجود دارد. این تعداد ساعات در صورت نیاز اعطاء می گردند ولی تعداد ساعات آموزش نمی توانند از مرز 3000 ساعت تجاوز نمایند.

وظیفە آموزش زبان نروژی

برخی از افراد حق آموزش رایگان را ندارند، اما موظف بە گذارندن 300 ساعت آموزش زبان نروژی و علوم اجتماعی به منظور به دست آوردن اجازە اقامت دائم می باشند. این امر شامل افرد زیر می گردد:

 • کارگران مهاجر کشورهای خارج از منطقە اقتصادی اروپا / اتحادیە تجارت آزاد اروپا
 • افرادی که به منظور الحاق خانوادگی با این افراد بە این کشور می آیند.

نداشتن حق و وظیفە آموزش زبان نروژی

برخی از افراد نە داری حق و نە موظف بە شرکت در آموزش زبان نروژی می باشند. این شامل افراد زیر می گردد:

 • دانشجویان
 • اپر و دیگر افراد دارای اقامت موقت
 • شهروندان شمال اروپا
 • افراد دارای اقامت بر اساس مقررات اتحادیە تجارت آزاد اروپا / منطقە اقتصادی اروپا

آمار

دورە آموزش زبان نروژی

تمام افرادی که در نروی زندگی می کنند بایستی توانایی صحبت کردن بە زبان نروژی و درک آن را داشتە باشند. جامعه نروژ انتظاردارد کە همە افراد در زندگی اجتماعی سهیم باشند، و اکثر آنها کار کنند و از نظر مالی مستقل باشند. اکثر شهرداری ها دورە یادگیری زبان نروژی را دارند، و علاوە براین چندین مراکز آموزش زبان بە صورت خصوصی وجود دارند. شهرداری بە بعضی از مهاجرین دورە آموزش رایگان نروژی ارائە می کند، در حالی که دیگران باید برای شرکت در این دورە پول پرداخت نمایند. این امر بستگی بە نوع اجازە اقامت فرد دارد.

سٶالات را حل کنید