مهاجر تازە وارد بە نروژ

برنامە مقدماتی

    پارلمان نروژ (Stortinget) قانونی را در جهت بهبود فرصت های مهاجرین تازه وارد تصویب نموده که به گروه های خاصی از مهاجرین امکان شرکت در برنامه مقدماتی را فراهم می نماید. برنامه مقدماتی آشناسازی با جامعه نروژ می باشد و شهرداری مسئولیت اجرای ین برنامه را بەعهدە دارد. برنامه مقدماتی بایستی امکان شرکت مهاجرین در بازار کار و جامعە را افزایش دهد. هدف تقویت استقلال اقتصادی مهاجرین می باشد. برخی از مهاجرین حق و وظیفە شرکت در برنامه مقدماتی را دارند، این شامل کلیە مهاجرین نمی گردد. این امر بستگی به نوع اجازه اقامت دارد. گروه های زیر حق و وظیفە شرکت در برنامه مقدماتی را دارند:

    • پناهندگان
    • افراد دارای اجازه اقامت به دلایل بشر دوستانه
    • افرادی که به عنوان عضوی از خانواده بە دو گروه بالا پیوستە شدە باشند
    • افرادی کە بە بە علت بد رفتاری در زندگی زناشوئی بە طور مستقل اجازە اقامت گرفتە باشند.

مشروط بە این می باشد کە فرد نیاز بە کسب صلاحیت پایە داشتە باشد.

 

آمار

برنامه مقدماتی باید

 • امکان مشارکت مهاجرین در زندگی کاری و اجتماعی را تقویت بخشد
 • استقلال اقتصادی مهاجرین را تقویت نماید
 • برای مهاجرین امکان آموزش اولیە زبان ناروی ارائە نماید
 • بە مهاجرین بینش ابتدایی در مورد جامعە نروژ ارائە نماید

سٶالات را حل کنید