دولت، ولایتونه او ښاروالۍ

دولت، ولایتونه او ښاروالۍ

ناروې ۱۹ ولایتونه او ۴۲۸ ښاروالۍ (کمونونه) لري. ولایتونه او ښاروالۍ هم جغرافیوي سیمې دي او هم خپلواکه اداري واحدونه دي. که څه هم ډیرې پرېکړې د دولت لخوا کېږي، خو ولایتونه او ښاروالۍ په یو لړ مسایلو کې خپلواکه دي. همدارنګه دولت د ولایتونو او ښاروالیو چوګاټ ټاکي. دولت د ټول هېواد په کچه او ولایتونه او ښاروالۍ په سیمه ییزه کچه پرېکړې کوي.

سیاسي او اداري مدیریت

دولت، ولایتونه او ښاروالۍ د خلکو لخوا د ټاکل شویو سیاستوالو لخوا اداره کېږي. یانې، سیاستوال د بېلابېلو مسایلو په هکله بحثونه کوي او پرېکړه کوي، چې په بېلابېلو ساحو کې باید کوم ډول سیاست پلي شي. خو، بیروکراتان – د دولت، ولایتونو او کمونونو کارکوونکي سیاست په عمل کې پلي کوي.

Fakta

LØS OPPGAVENE