ولسواکي (دیموکراسي) او د هوساینې (رفاه) ټولنه

د کار او ټولینزو چارو اداره (ناو)

د ناروې په ټولو ښاروالیو کې د کار او ټولینزو چارو یو دفتر شتون لري. که اړتیا وي چې مونږ د کار کولو وړتیا لاس ته راوړو او یا د ناروغۍ اود ژوند د نورو ستونزمنو وختونو پر مهال مالي مرستې ته اړتیا ولرو، نو د کار او ټولینزو چارو له دفتر (Nav) څخه مرسته تر لاسه کولای شوو.

د دې تر څنګ د کار او ټولینزو چارو اداره په ناروې کې د ټولو مالي مرستو مسؤلیت پر غاړه لري. همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو اداره د ټولینزې مالي مرستې (سوسیال) مسؤلیت هم پر غاړه لري. یاده اداره مونږ ته د کار راکولو مسؤلیت نلري، که څه هم موخه یې دا ده چې ډیر خلک په کار شي.

Fakta

LØS OPPGAVENE