Chế độ dân chu xã hội phúc lợi

NAV

Mọi công xã địa phương tại Na uy có văn phòng NAV. Chúng ta có thể được giúp đỡ tại văn phòng NAV nếu cần nâng cao khả năng để đi làm, hoặc nếu cần giúp đỡ kinh tế trong thời kỳ đau bịnh hoặc những thời kỳ khó khăn khác trong cuộc sống.
Ngoài ra NAV có trách nhiệm cho tất cả các giải quyết an sinh tại Na uy. NAV cũng có trách nhiệm về trợ giúp xã hội. NAV không có trách nhiệm để chúng ta nhận hay có việc làm, dù có mục đích là để nhiều người có việc làm.

Sự kiện

GIẢI CÁC BÀI TẬP