သားသမီးႏွင့္ မိသားစု

တန္းတူအခြင့္အေရး

Likestilling
မိသားစုတခုခ်င္းအဖို႔ မည္သို႔ဖြဲ႔စည္းၿပီး မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ကိုေ႐ြးခ်ယ္ရန္မွာ သူတို႔သေဘာအတိုင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ တန္းတူတန္ဖိုးထားေရးတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါဦးမည္။ ဤသေဘာကို ေနာ္ေဝႏိုင္ငံေနသူ မည္သူကမွ် လစ္လ်ဴ႐ႈ၍မရပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ – တန္းတူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ထိမ္းျမားလက္ထပ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ အေမြဆက္ခံမႈဆိုင္ရာဥပေဒတို႔ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ ကိစၥမ်ားမွာ

ေနာ္ေဝလူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတြင္ အေရးအႀကီးတကာ့ အႀကီးဆံုးတန္ဖိုးမ်ားအနက္ တခုမွာ လူလူခ်င္းတန္းတူတန္ဖိုးထားေရးပင္ျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ က်ား-မ၊ အရြယ္၊ သန္စြမ္းမႈ၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ မ်ဳိး႐ိုးဇာတိ (သို႔) လိင္မႈဆိုင္ရာသေဘာထား စသည္မ်ား မည္သို႔ကြဲျပားေနေစကာမူ လူတိုင္းလူတိုင္း တန္းတူတန္ဖိုး႐ွိသည္ ဟုဆိုလိုသည္။ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအေနႏွင့္ မည္သို႔ပင္ ထင္ျမင္ယူဆထားေစကာမူ အားလံုးကို အခြင့္အလမ္းမ်ား တန္းတူရည္မွ် ဖြင့္ေပးေနမည္သာျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ဥပမာအားျဖင့္ျပရလွ်င္ မသန္စြမ္းမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး႐ွိၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းပညာသင္ခြင့္ေပးျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ေနာ္ေဝဘာသာသင္ယူရန္ အခြင့္အေရးေပးျခင္း၊ တူညီေသာလုပ္ငန္းအတြက္ တူညီေသာလစာေပးျခင္း … စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းက က်ား-မ တန္းတူေနရာေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ႐ွိခဲ့သည္။ အစိုးရလုပ္ငန္းေရာ မိသားစုတြင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းေရးတို႔တြင္ပါ ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမ တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ ေနရာေပးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႔ႄကံႈခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။

Likestilling i arbeidslivet Likestilling i hjemmet

လူထုထဲတြင္ ၁၉၇ဝ လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္ခြင္ေလာကတို႔အပါအဝင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တစထက္တစ ပိုမိုသတိထားမိလာၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း အလြန္အမင္းျမင့္မားလာခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အလုပ္ထဲတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားနီးပါး အမ်ဳိးသမီးဦးေရမ်ားျပားလ်က္႐ွိသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ အစဥ္အလာမပ်က္ အမ်ဳိးသမီးထု ႏွင့္ အမ်ဳိးသားထုကို ေတြ႔ေနရၿပီး အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္သူ အမ်ဳိးသမီးထုက အမ်ဳိးသားထုထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုလြန္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ယူရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရႏွင့္ အမ်ဳိးသားဦးေရမွာ တူညီလုနီးပါးျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားစုက ေ႐ွး႐ိုးစဥ္လာအတိုင္း လမ္းေ႐ြးခ်ယ္ေလ့႐ွိသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ႁပႈစုေစာင့္႐ွာက္ေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္ ပညာဆည္းပူးသည္ကမ်ားၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားက စက္မႈႏွင့္ သိပၸံပညာမ်ား ဆည္းပူးသည္က မ်ားေနဆဲျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အမ်ဳိးသမီးဦးေရက အလုပ္လုပ္သူဦးေရ၏ ၄၇% ျဖစ္ေနသည့္တိုင္ လုပ္ငန္းဦးေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္ သံုးေယာက္အနက္ ႏွစ္ေယာက္မွာ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ေနဆဲပင္။

ယခုေခတ္တြင္ မိသားစုအားလံုးနီးပါး – အထူးသျဖင့္ ငယ္႐ြယ္ေသာ မိသားစုမ်ား- ထဲတြင္ အလုပ္ခြင္ႏွင့္ အိမ္တြင္းေရးတြင္သာမက ႁပႈစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးတြင္ပါ တာဝန္ခြဲေဝယူေလ့႐ွိၾကေသာ္လည္း အိမ္မႈကိစၥမ်ားတြင္မူ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက အခ်ိန္ပိုေပးေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္

တန္းတူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒ

တန္းတူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒသည္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႁပႈစုထားၿပီး အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ မိန္းမမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားမ်ားအၾကား ပညာေရး အလုပ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အသက္ေမြးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ႃဖိႈးတိုးတက္မႈတို႔အတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရး ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒက လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ကိစၥအဝဝတြင္ က်ား-မ တန္းတူအခြင့္အေရးရ႐ွိေအာင္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ အားတက္သေရာ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုထားသည္။
အလားတူ အလုပ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေလာကဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာေရာ အဖြဲ႕အစည္းလည္ပတ္မႈအတြင္းမွာပါ က်ား-မ တန္းတူအခြင့္အေရးရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ က်ား-မ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ခြင့္မႁပႈေသာ္လည္း တန္းတူအခြင့္အေရးရေစရန္ သီးျခားေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းကိုမူ ခြင့္ႁပႈႏိုင္ဖြယ္႐ွိသည္။

ပုစ ၦာမ်ားကို ေျဖဆိုပါ။