သားသမီးႏွင့္ မိသားစု

အတူေနမိသားစုအတြင္း ႐ိုက္ႏွက္အၾကမ္းဖက္မႈ

႐ိုက္ႏွက္အၾကမ္းဖက္မႈအားလံုးကို ေနာ္ေဝတြင္ ဥပေဒျဖင့္တားျမစ္ထားၿပီး မိသားစုအတြင္း၊ သမီးရည္းစားခ်င္း၊ လက္မထပ္ဘဲအတူေနသူခ်င္း ႏွင့္ လင္မယားခ်င္းလည္း ႐ိုက္ႏွက္ခြင့္မ႐ွိပါ။

ကေလးကိုဆံုးမရာတြင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ဒဏ္ေပးျခင္း၊ မိန္းမမ်ား၏လိင္အဂၤါကို ႁပႈျပင္ျဖတ္ေတာက္ကာပံုေျပာင္းေစျခင္း ႏွင့္ တဦးတေယာက္၏ဆႏၵမပါဘဲ အတင္းအၾကပ္ အိမ္ေထာင္ႁပႈေစျခင္းတို႔ကိုလည္း ႐ိုက္ႏွက္အၾကမ္းဖက္မႈဟု သတ္မွတ္သည္။

အတူေနမိသားစုအတြင္း ႐ိုက္ႏွက္အၾကမ္းဖက္မႈ အေၾကာင္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.kompetansenorge.no/vold. တြင္အက်ယ္တဝင့္ဖတ္ႏိုင္သည္။

အခ်က္အလက္

အၾကမ္းဖက္မႈဟူသည္ အဘယ္နည္း?

  • သူတပါးကို အႏိုင္အထက္ႁပႈျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္သည္။
  • တဦးတေယာက္ကို ထိခိုက္ျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေၾကာက္လန္႔ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ေပၚေအာင္လုပ္ကိုင္မိသမွ်သည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
  • အၾကမ္းဖက္မႈဟူသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ ျဖစ္ႏိုင္သည္။