بهداشت

توسعه تاریخی

Helseundersøkelser 1942-44, (Oslo Museum, produsent: Rigmor Dahl) Søster ved den sykes seng,1904, (Oslo Museum, produsent: Anders Beer Wilse)

در حال حاضر سطح زندگی در نروژ بالا می باشد. دارو بر ضد بسیاری از بیماری های جدی در دسترس بوده و سیستم رفاهی طوری تنظیم شدە کە کلیە افراد بە کمک پزشکی و دارو دسترسی دارند. بە کودکان فرصت واکسن رایگان در مقابل بیماری های مختلف ارائە می شود.

این امر در مقایسە با گذشتە تغییر پیدا کردە که در نتیجه باعث بالا رفتن عمر شدە است. کسانی کە در 1900 متولد می شدند، می توانستند توقع نمایند کە تقریبا تا سن 55 سالگی زندگی کنند. در سال 1950 یک دختر تازە متولد شدە می توانست توقع نماید کە تا سن 73,5 سالگی زندگی کند، در حالی که یک پسر می توانست توقع نماید کە تا سن 70 سالگی زندگی کند. این ارقام در سال 2010 برای دختران 83 سال و برای پسران .578 سال می باشد.

افزایش طول عمر در 100 سال گذشتە:

Økning i levealder de siste hundre årene

آمار

»در 100 سال گذشتە طول عمر بە اندازە یک نسل افزایش پیدا کردە است! «(نخست وزیر ینس استولتنبرگ)

Jens Stoltenberg, (fotograf: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/SMK)

سٶالات را حل کنید