การศึกษาและการเรียนรู้

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

På forelesning
หลังจากจบโรงเรียนมัธยมปลายแล้ว นักเรียนสามารถเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยได้

มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยส่วนใหญ่ในนอร์เวย์เป็นของรัฐและนักเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน รัฐบาลเป็นคนจ่ายค่าเล่าเรียน อย่างไรก็ตาม เป็นปกติสำหรับนักเรียนที่จะจ่ายค่าเทอมหรือค่าสมัครเล็กน้อย ยังมีวิทยาลัยเอกชนจำนวนหนึ่งในนอร์เวย์ นักเรียนของวิทยาลัยเหล่านี้ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายร่วมสำหรับการเรียนของพวกเขา

รัฐบาลเป็นคนจ่ายค่าเล่าเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของรัฐและไม่คิดเงินค่าการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกคน อย่างไรก็ตาม นักเรียนต้องจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนของตัวเองทั้งในโรงเรียนรัฐหรือเอกชน ซึ่งรวมถึงหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนพื้นฐาน

ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยจะไม่คิดค่าใช้จ่าย นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องการความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น นั่นคือทำไมนักเรียนส่วนใหญ่ขอเงินกู้ยืมสำหรับนักเรียนจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของนอร์เวย์เพื่อจ่ายค่าเช่า ค่าอาหารและสิ่งจำเป็นอื่นในขณะที่เรียนอยู่ ซึ่งทำให้เป็นไปได้สำหรับนักเรียนทุกคนที่สนใจการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อหาเงินเพื่อการเรียนของเขา โดยไม่คำนึกถึงฐานะทางการเงินของครอบครัว นักเรียนส่วนใหญ่ทำงานพิเศษด้วยเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายการครองชีพ

โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

สังคมสมัยใหม่ต้องพึ่งพาระดับการจ้างงานสูง เทคโนโลยี การผลิตและนวัตกรรม นั่นคือทำไมนอร์เวย์จึงต้องการให้ประชากรมีการศึกษาสูง ท่ามกลางสิ่งอื่นๆ รัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาโดยเสนอโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันแก่ทุกคน

เกือบ 27 % ของผู้ใหญ่ในนอร์เวย์มีระดับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คนหนุ่มสาวมากขึ้นๆ กำลังได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดับการศึกษาในนอร์เวย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มากกว่า 60% ของนักเรียนในวันนี้เป็นผู้หญิงและผู้หญิงมีระดับการศึกษาสูงกว่าผู้ชายเล็กน้อย

นักเรียนที่ได้รับใบรับรองการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจากโรงเรียนมัธยมปลายสามารถสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้ หน่วยบริการการเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของนอร์เวย์จะประสานงานการเข้าเรียนกับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

ข้อเท็จจริง

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของนอร์เวย์

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของนอร์เวย์ (Lånekassen) เสนอทุนการศึกษาและเงินกู้ยืมแก่นักเรียนในนอร์เวย์และกับนักเรียนชาวนอร์เวย์ที่กำลังเรียนในต่างประเทศ

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของนอร์เวย์ให้เงินต่อ:

  • การกำจัดความไม่เท่าเทียมกันและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันที่ให้บุคคลทั้งหมดที่มีสิทธิทางการศึกษาโดยไม่คำนึงถึงสภาวะแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ อายุ เพศ และสภาวะแวดล้อมทางสังคมหรือการเงิน
  • ให้แน่ใจว่าการศึกษาเกิดขึ้นภายหลักเงื่อนไขการทำงานที่น่าพอใจเพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
  • ให้การเข้าถึงทางสังคมต่อคนงานที่ได้รับการศึกษา

ผู้ใหญ่ยังสามารถสมัครทุนการศึกษาและ/หรือเงินกู้ยืมสำหรับการศึกษาระดับประถม มัธยม และมัธยมปลาย

จงทำแบบฝึกหัด