Hele folket i arbeid
Du er her:

Hele folket i arbeid

Det er et mål at flest mulig er i arbeid. I Norge er arbeidsledigheten relativt lav – ca. 4,3 prosent er helt eller delvis uten arbeid (juli 2015). Den norske staten bruker store ressurser hvert år på tiltak for å skape eller opprettholde arbeidsplasser. Her er noen eksempler på slike tiltak:

  • Staten kan gi økonomisk støtte til bedrifter som har det vanskelig i en periode, slik at bedriften ikke må legge ned eller nedbemanne.
  • Myndighetene kan påvirke inntektene til folk gjennom lønnsforhandlinger og rentepolitikk.
  • Staten kan senke bedriftenes avgifter og skatter.
  • Det offentlige kan påvirke sysselsettingen i offentlig sektor. I dag jobber ca. 750 000 mennesker i denne sektoren.
  • Det er mulig å redusere arbeidstida eller senke pensjonsalderen.

Nav

Det offentlige bruker mye penger gjennom Nav på forskjellige arbeidsmarkedskurs. Disse kursene skal være med på å kvalifisere deltakerne til å komme i arbeid. I tillegg får deltakerne dagpenger eller individstøtte når de går på slike kurs.
Nav kan gi lønnstilskudd. Det betyr at de spleiser på lønnsutgiftene med en arbeidsgiver i en periode hvis det kan gjøre at en arbeidssøker blir ansatt fast eller midlertidig. Nav samarbeider med mange arbeidsgivere om en avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Tanken bak denne avtalen er blant annet at

  • det offentlige og arbeidsgiveren skal gjøre det lettere for langtidssykemeldte å komme tilbake i arbeid
  • det offentlige og arbeidsgiveren skal legge til rette slik at funksjonshemmede lettere skal kunne være i arbeid
  • eldre arbeidstakere skal kunne være i arbeid lenger

Alle nyankomne flyktninger i Norge får tilbud om introduksjonsprogram fra kommunen de bor i. De som deltar i introduksjonsprogrammet, får gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Mange er i språkpraksis eller arbeidspraksis i forskjellige bedrifter i løpet av programmet. Hensikten med introduksjonsprogrammet er at deltakeren skal kvalifisere seg til å komme i arbeid eller til å ta videre utdanning. Introduksjonsprogrammet varer vanligvis i to år på full tid, og deltakerne får introduksjonsstøtte for å delta. Personer som har vært uten arbeid i lang tid, og som er avhengige av økonomisk sosialstøtte, kan få tilbud om å delta i et kvalifiseringsprogram gjennom Nav. Kvalifiseringsprogrammet skal gi hver deltaker tilpasset opplæring og arbeidstrening slik at han eller hun lettere skal kunne komme i arbeid. Kvalifiseringsprogrammet varer vanligvis i inntil ett år på full tid, og deltakerne får kvalifiseringsstøtte for å delta. Bedrifter kan få økonomisk hjelp til å sette i gang kurs for ansatte som trenger mer opplæring i lesing, skriving, matematikk og data. På denne måten kan ansatte bli kvalifisert til både å holde på den jobben de har, og å søke andre jobber.